Mẫu Tiện - Trụ

Trụ

TG 001

Trụ

TG 002

Trụ

TG 003

Trụ

TG 004

Trụ

TG 005

Trụ

TG 006

Trụ

TG 007

Trụ

TG 019

Mẫu Tiện Xoắn - Kéo Chỉ

Tiện xoắn

TG 008

Tiện xoắn

TG 009

Tiện xoắn

TG 013

Tiện xoắn

TG 017

Tiện xoắn

TG 018

Chân

TG 024

Chân

TG 027

Chân

TG 028

Mẫu Tiện - Chạm

Trụ

TG 019

Tiện xoắn

TG 018

Mẫu tiện - chân

Chân

TG 011

Chân

TG 012

Chân

TG 014

Chân

TG 015

Chân

TG 016

Chân

TG 022

Chân

TG 024

Chân

TG 026

Chân

TG 027

Chân

TG 028

Mẫu Tiện - Tay nắm